bergida
گزارش تصویری از تظاهرات اعتراضی علیه پگیدا

روز دوشنبه 15 ژوئن 2015 بیش از هزار نفر به دعوت چندین نهاد مبارزه با راسیسم و چپ، از جمله ریشه‌های خیابانی در تظاهراتی شرکت کردند که از محله‌ی موابیت آغاز شد تا به تجمعی بپیوندد که برای مسدود کردن مسیر تظاهرات «برگیدا» بر پا شده بود

rojava
گزارش تصویری از تظاهرات همبستگی با کوبانی در برلین

گزارش تصویری از تظاهرات همبستگی با کوبانی در برلین

felestin
در دفاع از سیاست رهایی‌بخش، در دفاع از آرمان فلسطین

بیانیه‌ی تحلیلی جمعی از تشکل‌های چپ و کمونیست: «آلترناتیو» | «دیرکت اکشن ــ برلین» | «ریشه‌های خیابانی ــ برلین» | «پراکسیس»

praxis
به خاطر موجودیت «پراکسیس»

در شرایط خفقان‌آوری که هرگونه تأکید بر تداوم پیکار رهایی‌بخش و امکان تغییر وضعیت موجود، با فریادهای گوش‌خراشِ «ساکت باش» همراه می‌شود، ظهور هر اراده‌ی جمعیِ معطوف به رهایی نوری است که بدن تیره‌ی این شب ظلمانی را می‌شکافد

asyl
ما از نیمه‌ی لگدکوب شده‌مان برخاسته‌ییم

در حمایت از مبارزه‌ی سراسری پناهجویان در آلمان مطرودان بازگشته‌اند. پناهجویانی که «داغ لعنت خورده» بودند، اتاق‌های کوچک و حقیر جمعی‌شان را ترک کرده‌اند. امر سرکوب شده در قامت طردشده‌گان و به حاشیه کشیده شده‌گان بازگشته است

commu
در استقبال از حضور کموناریوم

در این دقیقه ما از حضور کموناریوم شادیم. شادی ما از سنگر جسورانه‌یی است که در مقابل وضعیت موجود بنا شده است. شادی ما از اعلام وفاداری به سیاست مردمی است در جغرافیایی که به ستاد فرماندهی «نخبه‌گانی» بدل شده است که از مردمِ خیابان گسستند

war3
گزارش تصویری از تظاهرات علیه جنگ، تحریم، اشغال و سرکوب دولتی

گزارش تصویری از تظاهرات علیه جنگ، تحریم، اشغال و سرکوب دولتی در برلین

war2
علیه حکومت‌های ایران و اسراییل در خیابان‌های برلین

روز 5 می در پاسخ به فراخوان جمعی از ایرانی‌ها و اسراییلی‌های مقیم برلین که بخش عمده‌یی از آنان فعالان چپ بودند، تظاهراتی در برلین برگزار شد. در این تظاهرات نزدیک به هزار نفر شرکت کردند

war
ماشین جنگی را فلج کنیم

وضعیت یک وضعیت جنگی است، حتا اگر جنگی آغاز نشود هنوز در یک وضعیت جنگی به سر می‌بریم چرا که حاکمان ایران و اسراییل از چنین وضعیتی سود می‌برند

panahjoo
در همبستگی با بدن‌های شورشی ورتسبورگ

ما حامل سلام گرم و رفیقانه‌‏ی “ریشه‌های خیابانی” برلین برای شما هستیم و حامل یک پیام. پیامی که بغض‏‌آلود است زیرا محمد رهسپار را در یاد دارد، یکی از ما که می‌‏توانست امروز با ما و در خیابان صدای اعتراض خود را بلند کند. یاد محمد رهسپار را گرامی می‏‌داریم