ضمیمه‌ی پنجمِ منجنیقِ شماره‌ی دو:

ضمیمه‌ی گفت‌وگو با شهین نوائی، پیران آزاد، رضا جابرانصاری و رضا جعفری. صفحه‌ی 101 تا 127. منجنیق دوم

میزگرد دیگری با حضور عبدالکریم سروش، حسن ابراهیم‌حبیبی، علی شریعتمداری و جلال‌الدین فارسی، چهار نفر از اعضای «ستاد انقلاب فرهنگی». در پاره‌یی که برای پخش از تلویزیون جمهوری اسلامی گزینش شده است، تنها بخش‌هایی از صحبت‌های سروش، فارسی و حبیبی را می‌بینیم. گزینش‌کننده‌گان این بار خواسته‌اند گذشته‌یی را به یاد سروش و هوادارانش بیاورند که آن را نفی می‌کند و از همین روست که این بار تنها سروش است که به اشاره، نه اشاره‌یی که همه بفهمند، بلکه اشاره‌یی که تنها به یاد سروش بیاورد از «گزینش» دانشجوها و اساتید حرف می‌زند