در فلاخن هفتاد و سوم سه متن انتقادی در مورد کمپین «شهر دیگر» را خواهید خواند، مطالبی که به صورت جمعی نوشته و برای منجنیق ارسال شده‌اند. در این فلاخن نویسندگان از چگونگی قدرت‌زدایی از فرودستان در فعالیت سازمان‌های غیردولتی و ارتباط آن با ایده‌ی شهر دیگر می‌نویسند، از فروکاهی سیاست به مدیریت در کمپین شهر دیگر با بررسی انتقادی برنامه‌ی ایجابی این کمپین و جایگزینی سوال «چه باید کرد؟» با سوال «چه می‌شود کرد؟». فلاخن هفتاد و سوم ادامه‌ی بحثی انتقادی است که از فلاخن هفتاد و دوم آغاز شد و ما امیدواریم با مداخله‌ی هواداران و مدافعان کمپین شهر دیگر ادامه پیدا کند. هم ما در منجنیق که پیش از این فلاخن هفتاد و دوم را منتشر کردیم و با زبان و دیدگاه خودمان کمپین شهر دیگر را نقد کردیم و هم، چنان که می‌دانیم، رفقایی که مطالب منتشرشده در فلاخن هفتاد و سوم را نوشته‌اند از ادامه‌ی این بحث استقبال می‌کنیم و آن را ضروری می‌دانیم.

فلاخن هفتاد و سوم را اینجا بخوانید

falakhan73