موابيتيی‌های عزيز! رفقا!
در دو هفته‌ی اول ماه ژوئن برگيدا و طرفدارانشان به همراه گروه‌های محافظه‌كار آلمانی، با همكاری و همراهی رسمی احزاب راست افراطی و راسيستی مثل حزب ناسیونالیست، که تشکل علنی نئونازی‌هاست، آلترناتیو برای آلمان و فعالان شبکه‌ی هولیگان‌ها و نازی‌ها به موابيت آمدند.
هفته‌ی گذشته مجموعه‌ای از گروه‌های مخالف راسیسم و برگیدا به نام‌های جبهه‌ی مخالف برگيدا، نه به برگيدا، موابيتی‌های مخالف برگيدا و مردم عادی و اهالی محل با حضورِ هزار نفری خود، جلوی مسیر تظاهرات برگیدا را مسدود کردند تا پای نازی‌ها و راسیست‌ها به موابيت نرسد.
آن‌ها از اين جهت موابيت را انتخاب كردند كه موابيت محل زندگی خارجی‌ها و مهاجران مسلمان است و برگیدا می‌خواهد فضاهای مربوط به ما را نا امن كند.
ما يكبار با حضوری قدرمند و قاطع از حضور آن‌ها در موابيت جلوگیری کردیم و باز هم می‌توانيم اين كار را انجام دهیم.

bergida2