در فلاخن نود و یکم مانیفست یهودی‌های ضدفاشیست را می‌خوانیم، گروهی که از سال گذشته در آلمان و در پاسخ به فضای موجود علیه مبارزات مردم فلسطین در میان «چپ آلمان» تشکیل شده است. فعالان این گروه اغلب یهودی‌هایی هستند که در اسراییل متولد شده‌اند اما اکنون در اعتراض به سیاست‌های اشغالگرانه‌ی دولت اسراییل به آلمان مهاجرت کرده‌اند. در این مانیفست می‌خوانیم چگونه یهودی‌های ضداسراییل توسط پروپاگاندای رسانه‌یی، از جمله در میان برخی از نیروهای چپ آلمانی، به یهودستیزی متهم می‌شوند و تحت فشار قرار می‌گیرند. با این وجود فعالان این گروه برای مبارزه با یهودستیزیِ واقعن موجود و انواع جریان‌های فاشیستی فراموش نمی‌کنند که دولت اسراییل، دولتی اشغالگر است که مردم فلسطین را به واسطه‌ی اشغال اراضی، محکومیت زندان، تحقیر و خشونت فیزیکی و روانی تحت تبعیض سیستماتیک و هرروزه قرار داده است. برای آنها، و برای ما نیز، مبارزه برای رهایی با مبارزه علیه دولت اسراییل و همبستگی با مردم فلسطین پیوندی ناگسستنی دارد.

فلاخن نود و یکم را اینجا بخوانید

falakhan91