در فلاخن نود و سوم مهران جنگلی‌مقدم در مورد امکان‌هایی می‌نویسد که در مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه و از آن جمله در سخنرانی اسماعیل بخشی گشوده شده است. در این فلاخن از تجربه‌ی مبارزاتی انباشت‌شده در میان کارگران هفت‌تپه می‌خوانیم و این‌که چگونه و طی چه روندی از مرزهای فعلن‌موجود مطالبات کارگری فراتر رفته‌اند. در نود و سومین فلاخن از این می‌خوانیم که نه تنها نهادهای سرکوب بلکه نهادهای لیبرالی مخالف حکومت ایران هم از این امکان‌های گشوده‌شده به وحشت افتاده‌اند و تلاش می‌کنند این صدای متفاوت را در صدای غالبِ حافظ منافع سرمایه ادغام کنند. در فلاخن نود و سوم از آینده‌یی می‌خوانیم که در سخنرانی اسماعیل بخشی ترسیم می‌شود، همین امروز و همین حالا.

فلاخن نود و سوم را اینجا بخوانید

falakhan93