در صد و ششمین فلاخن گزارش مفصلی را می‌خوانید از وضعیت کارگرانی که در جایگاه‌های سوخت بنزین و گازِ شهر سنندج کار می‌کنند، گزارشی که توسط جمعی با مشارکت فعال خود کارگران نوشته شده است. در این گزارش از نوع قراردادهای کاری کارگران جایگاه‌های سوخت، فیش‌های حقوقی، ساعت کاری و ایمنی محیط کار آنان خواهید خواند. از قراردادهای سفید امضا، دلایل عدم مراجعه‌ی کارگران به مراجع قانونی از جمله اداره‌ی کار، دستمزدهای پایین و محرومیت از مزایای ثابت و رفاهی، ساعت‌های کاری طولانی و بیش از مدت‌زمان قانونی بدون پرداخت اضافه‌مزد، بیماری‌های ناشی از کار در جایگاه‌های سوخت و عدم رسیدگی پزشکی و بی‌توجهی بازرسان اداره‌ی بهداشت، کم کردن حقوق کارگران به بهانه‌های واهی و کنترل کارگران حتا در مکان استراحت ایشان. در فلاخن صد و ششم از شرایطی خواهید خواند که به کارگران تحمیل شده است، از تقلاهای فردی آنان برای مقاومت در برابر این وضعیت و امکان‌هایی که در زندگی جمعی آنان وجود دارد.

فلاخن شماره‌ی صد و ششم را اینجا بخوانید

falakhan106