در اولین مونتاژ، که بخشی از پروژه‌ی آرشیوهای قدغن است، گزارشی از برگزاری اول ماه مه ۱۳۵۸، اولین روز جهانی کارگر بعد از سقوط نظم سلطانی را خواهید خواند. مونتاژ یافتن خرده‌ریزهایی دور ریخته‌شده و فراموش‌شده از درون اسناد و روایات تاریخی است، نگاه دوباره به آنها و چیدن آنها کنار هم با انضباطی جدید که می‌تواند «تاریخ» را از دام نوستالژی و تاریخی‌گری برهاند و آن را به مسئله‌ی مبرم امروز تبدیل کند، یعنی تنها شکلی از تاریخ که شایسته‌ی فراموش نکردن است. مونتاژ می‌خواهد اصل مونتاژ را به درون قلمرو تاریخ منتقل کند. چنین است که در اولین مونتاژ سراغ اولین روز ماه مه بعد از سرنگونی سلطنت پهلوی رفته‌ییم اما نه برای آن‌که از گذشته‌ی پرشکوه و فداکاری‌ها و جان‌بازی‌ها سیمای قابل افتخاری ترسیم کنیم، سراغ آن اولین روز ماه مهِ اولین سال انقلاب بهمن رفته‌ییم تا نشان دهیم کدام شکاف عمیق در آن روز تهران را دو پاره کرد، آن شکاف چه ربطی به امروز دارد و چگونه در آن نبرد سیمای نبردی در آینده را می‌توان بازشناخت، نبردی که تنها با پیروزی در آن است که گذشته رستگار خواهد شد.

مونتاژ یکم را اینجا بخوانید

Montage1