در فلاخن صد و یازدهم از رهگذر معرفی کتاب « اُدتو/ مقاومت تاریخ» با تاریخ مقاومت چند نسل در دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا آشنا خواهیم شد، دانشگاهی که یکی از پایگاه‌های چپ در ترکیه محسوب می‌شود. تاریخی که از خلال آن دوران کودتای نظامی و اثرات اجتماعی آن را می‌توان خواند، هم‌چنین انکشاف سرمایه‌داری جدید در ترکیه و تغییرات همراه و ملازم با آن و البته دوران پسااردوغانی را. در صد و یازدهمین فلاخن در مورد کشمکش استادان و دانشجویان دانشگاه اُدتو برای حفظ استقلال دانشگاه در برابر دولت می‌خوانیم و این‌که تهاجم دولت اردوغان برای پایان دادن به این استقلال چه پیشینه‌ای داشته و چه پیوندی با منافع سرمایه‌داری در ترکیه دارد. در فلاخن صد و یازدهم با شکلی از تاریخ‌نگاری روبه‌رو می‌شویم که بر نقاط مقاومت بنا شده و تلاش می‌کند تصویری از چند نسل مبارزه ترسیم کند تا دوباره به دانشگاه بیندیشیم، به مفهوم دانشگاه و پیوندهای آن با مقاومت.

فلاخن شماره‌ی صد و یازدهم را اینجا بخوانید

falakhan111