در صد و چهاردهمین فلاخن گزارشی را می‌خوانید از اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران در برزیل که همکاران کمپ‌نیوز آن را ترجمه و این خبرگزاریِ تازه‌تاسیس آن را روز گذشته منتشر کرده است، اعتصابی که چند هفته طول کشید اما سرانجام دولت برزیل را وادار کرد خواسته‌های اعتصاب را بپذیرد. در این فلاخن متوجه شباهت‌های تکان‌دهنده‌ی این اعتصاب با اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران در ایران خواهیم شد، خواهیم دید که راننده‌ی کامیونی در برزیل و راننده‌ی کامیونی در ایران مشکلات و مطالبات مشترکی دارند، شیوه‌های حکومت مستقر برای درهم‌شکستن اعتصاب مانند هم است و شیوه‌های سازماندهی اعتصاب به هم شباهت دارد. در کنار سران قدرت‌ها و سرمایه‌داران که با هم پیوندهای جهانی برقرار می‌کنند، زحمتکشان و طبقه‌ی کارگر هم حق دارند و باید از مبارزات همدیگر بیاموزند، همدیگر را پیدا کنند و با هم متحد شوند، فراتر از مرزهایشان. بازانتشار این گزارش در منجنیق برای تاکید بر این همبستگی است، همین بندهای نامرئی‌ای که زحمتکشان را به هم پیوند می‌دهد.

فلاخن صد و چهاردهم را اینجا بخوانید

falakhan114