در فلاخن صد و بیست و یکم از نوامبر سرخ در آلمان می‌خوانیم، از فرصت بزرگ ازدست‌رفته و جان‌هایی که در خیابان‌های آلمان، سنگر به سنگر برای جهانی بهتر جنگیدند و به خاک افتادند. در این فلاخن خواهیم خواند که انقلاب آلمان از درون چه شرایطی شکل گرفت، کدام جرقه‌ها شعله‌های آن را فروزان کرد و چگونه در سرتاسر آلمان به قدرتی دوگانه شکل داد: یک‌سو قدرت شوراهای کارگران و سربازان و زحمتکشان و در سوی دیگر تمام جناح‌های حافظ وضعیت موجود که می‌خواستند روند جایگزینی جمهوری به جای امپراطوری آلمان در آرامش و بدون به خطر افتادن منافع سرمایه‌داری طی شود.در فلاخن صد و بیست و یکم خواهیم خواند که چگونه سوسیال‌دموکراسی با وضع موجود هم‌دست شد و استخوان‌های کارگران و سربازان انقلابی را زیر چکمه‌های پلیس و ارتش خرد کرد. در این فلاخن هم‌چنین خواهیم خواند انقلاب شکست‌خورده‌ی نوامبر چه دستاوردهایی داشته است و چگونه آنچه که از تامین اجتماعی در همین امروزِ آلمان باقی مانده، ریشه در همان نبرد انقلابی دارد. در فلاخن صد و بیست و یکم هم‌زمان به این می‌اندیشیم که وقتی تغییر در دستور کار جامعه‌یی قرار می‌گیرد چگونه برای کارگران و فرودستان نبردی میان مرگ و زندگی در جریان است، نه تنها تا زمان سرنگونی حکومت مستقر، بلکه به ویژه بعد از سرنگونی حکومت و در دورانی که ضدانقلاب می‌آید تا انقلاب را سرکوب کند. در این فلاخن می‌دانیم برای چه روزهایی باید مجهز شویم، برای کدام آینده.

فلاخن صد و بیست و یکم را اینجا بخوانید

falakhan121