در صد و بیست و هشتمین فلاخن گفت‌وگویی را خواهید خواند با سیروس کفایی، کارگر مبارز شرکت «آلبرت هاین» در هلند که بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای این کشور است. او که یکی از رهبران مبارزات کارگریِ این شرکت در هشت سال گذشته بوده، در این گفت‌وگو با ما از تجربیاتی حرف زده که در این هشت سال به دست آورده است: از مسیرهای پیچیده و دشواری که برای اعتصاب در کشوری که سنت مبارزات کارگری ندارد، پیموده شده است، چگونگی حل مشکل زبان مشترک میان کارگرانی که بسیاری از آنها از کشورهای مختلف به هلند آمده‌اند و زبان مشترکی ندارند، تلاش برای ارتباط با ارتش بیکارانی که از کشورهای شرق اروپا به هلند آورده می‌شوند تا طبقه‌ی کارگر را تضعیف کنند، مقاومت در برابر موانع قانونی در مقابل اعتصاب و قوانین سخت‌گیرانه برای فشار به کارگران اعتصابی، و راه‌های همکاری با کارگرانی که برخی از آنان به احزاب راست افراطی هلند یا مرتجعانی نظیر اردوغان گرایش دارند. در این گفت‌وگو هم‌چنین از این می‌خوانیم که سرمایه‌داری معاصر در هلند از چه راه‌هایی برای تضعیف طبقه‌ی کارگر اقدام می‌کند، از کشورزداییِ کارگران، پخش کردن و بی‌ثبات کردن آنها در سرتاسر جهان، خصوصی‌سازی نهادهای استخدامی نیروی کار، تلاش برای خریدن رهبران کارگری، فساد رهبران اتحادیه‌ها، فرستادن جاسوس میان به محیط‌های کار و تهدید دائمی امنیت شغلی کارگران. با این وجود در گفت‌وگو با سیروس کفایی خواهیم دانست آنچه مبارزه‌ی کارگری نیاز دارد صبر، استقامت و تداوم است، چیزی که کفایی آن را به کار برده و در هشت سال گذشته در سازماندهی چندین اعتصاب موفق نقش داشته است.

فلاخن صد و بیست و هشتم را اینجا بخوانید

falakhan128