جمع «آفتابکاران» این‌بار 8 مارس را بعد از 8 مارس، روی دیوارهای شهر به خاطر آورده است، روزی برای زنان بعد از روز جهانی زن. آنها در متن کوتاهی برای توضیح در مورد کارشان نوشته‌اند: «درست در هنگامه‏‌ای که می‏‌پنداریم به نقطه‌‏ی پایان مبارزه‌‌‏ای طولانی برای رهایی دست‏ یافته‌‏ایم، متوجه می‏‌شویم که هنوز "رهایی" از ما فاصله‏‌ی غریبی دارد.

جمله‏‌ی آن زن سیاه‌پوستی را به یاد می‏‌‌آوریم که در عوض تحسین‌های مکرر از انقلاب کوبا گفت: "من واقعا قانع نشده‏‌‌ام که رهایی سیاهان، به آن نحو که بیان می‏‌‌شود، حقیقتا و واقعا به معنای رهایی من باشد. مطمئن نیستم وقتی زمان آن فرا رسید که  تفنگم را زمین بگذارم، همانند بسیاری از خواهران کوبایی‌‏‌ام جارو به دستم ندهند."

از این‏‌روست که گمان کردیم 8 مارس را پس از مناسبتش به خاطر بیاوریم تا از یاد نبریم که "رهایی زنان" نبردی‏‌‌ست مداوم برای برگذشتن از "جنسیت"، نظیرِ مبارزه برای امحای طبقات؛ لیکن رهایی زنان همبسته‌‏‌ی یک به یک مبارزه‏‌‌ی طبقاتی نیست.»

IMG_20190310_194832_267

IMG_20190310_194839_393

IMG_20190310_194841_977

IMG_20190310_194836_604

IMG_20190310_194844_751

IMG_20190310_194846_654

IMG_20190310_194849_516

IMG_20190310_194852_406

IMG_20190310_194855_002

IMG_20190310_194857_374

IMG_20190310_194859_670

IMG_20190310_194901_724

IMG_20190310_194904_741

IMG_20190310_194907_550

IMG_20190310_194910_475

IMG_20190310_194913_566

IMG_20190310_194916_254

IMG_20190310_194919_058

IMG_20190310_194921_187

IMG_20190310_194923_592