در نهمین فلاخن از تاریخچه‌ی شکل‌گیری کپی‌رایت می‌خوانیم و این‌که تا چه اندازه به حفظ منافع سرمایه ربط دارد، از اطلاعات به مثابه کالا و نقش آن در چرخه‌ی سود، از این‌که جنبش کپی‌لفت از چه زمانی شکل گرفت و تاکنون چه کرده است. از جنبش نرم‌افزار آزاد می‌خوانیم و از جنبش هک و از چالشی که برای تسلط دنیای سرمایه بر توسعه و پیشرفت تکنولوژی ایجاد می‌کنند. در فلاخن نهم آگاهانه از کپی‌لفت دفاع می‌کنیم که یکی از مسیرهای مقاومت ماست در برابر جهانی که هر چیزی را به کالا مبدل می‌کند و به ما می‌فروشد.
فلاخن نهم را اینجا بخوانید

falakhan.09