در یادبود سینما رکس آبادان، گوزنها و بیداری جنگل

IMG_1561