در برابر موجاموج سرکوب و دهشت، در کنار خشم توده‌ها ایستاده‌ایم. در دورانی که همه از «مسالمت» و مبارزات «مسالمت‌آمیز» حرف می‌زنند و به آن توصیه می‌کنند. در دورانی که خشم توده‌ها را «به فرموده» و مایه‌ی «انحراف» جا می‌زنند، به زبانه‌های خشم توده‌ها وفادار می‌مانیم و انکار آن را رد می‌کنیم. این سرود، سرود قیام آبان است از بچه‌های اعماق برای کاوه‌های اعماق.

 

در جوابِ گلوله‌ها

شکنجه‌ها، دارها

در جوابِ گرسنگی

رنجِ بی‌امان بندگی

 

تظاهراتِ با صدا کار ما بود

بستنِ خطوطِ راه کار ما بود

آتشِ اماکنِ شما کار ما بود

غارتِ فروشگاه کار ما بود

 

بترس از این صدا

هو هوهو هوهو هوهو

زبانه‌ی شعله‌ها

هو هوهو هوهو هوهو

از خروشِ خشم ما

هو هوهو هوهو هوهو

در قیام توده‌ها

هو هوهو هوهو هوهو

 

تقلای زندگی‌ست خشم ما

بدان

خروش رنجِ خستگی‌ست خشم ما

بدان

شکست قفل بردگی‌ست خشم ما

بدان

پی هدف دوندگی‌ست خشم ما

بدان

 

بزن گلوله را

تو پاره می‌شوی

خشم ما جوانه می‌زند

مچاله می‌شوی

به زیر لگد‌ها

زباله می‌شوی و

دود هوف...

 

در جوابِ گلوله‌ها

شکنجه‌ها، دارها

در جوابِ گرسنگی

رنجِ بی‌امانِ بندگی

 

تظاهراتِ با صدا کار ما بود

بستنِ خطوطِ راه کار ما بود

آتشِ اماکنِ شما کار ما بود

غارتِ فروشگاه کار ما بود