گروه آفتابکاران به همراه پوستری که آن را برای انتشار در اختیار ما گذاشته‌اند متنی را ضمیمه کرده‌اند که در آن نوشته شده است: «آنها نمی‌خواهند که با رفقایمان در کشورهای دیگر جهان هم‌بسته شویم. فراموش می‌کنند که ندیدن پیوندهایی که می‌تواند مبارزه‌ی ما را «جهان‌شمول» کند و به مبارزات فرودستان کشورهای دیگر پیوند زند به همان اندازه‌ی ندیدن ویژگی‌های محلی ستم و بهره‌کشی و هم‌دستی اشکال و ساختارهای دیگر سلطه خطرناک است. ما اما بدون هراس از مذمت اساتید تنگ‌حوصله و سرفراز از نفرت‌پراکنی دشمنان طبقاتی، در دفاع از شعار رفقای دانشجویمان در شانزده آذر سرخ دانشگاه با مبارزه‌ی خلق‌های دیگر علیه نئولیبرالیسم اعلام همبستگی می‌کنیم که مسیر ما برای گذار انقلابی از سرمایه‌داری، در تمامی اشکال آن از چنین راهی می‌گذرد.» آفتابکاران هم‌چنین وعده داده‌اند به زودی به خیابان بازمی‌گردند.

photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۶_۱۲-۴۲-۵۶