فیلم کوتاه چرخه
کارگردان و نویسنده: مهرداد امینی‌نسب
موسیقی: بنیامین یحیوی
فیلم کوتاه چرخه سومین فیلم کوتاه کارگردان به شمار می‌رود که آن را در سال 2019 در آلمان ساخته است. فیلم کوتاه چرخه نمایی کوتاه از «چرخه»ی ستم و استثمار را نشان می‌دهد. در یک‌سو زنان، کوییرها، سالمندان، پناهندگان و ناتوانان جسمی و ذهنی و در سوی دیگر سلسله‌مراتب قدرت و سلطه با تمام ابزارهایش: دولت، مذهب، رسانه و انتخابات. تصویری از انسان معاصر که تحت استیلای سرمایه‌داری متاخر به حاشیه رانده می‌شود، حذف می‌شود و مورد ظلم قرار می‌گیرد. مهرداد امینی‌نسب این فیلم را با مشارکت پناهندگان، خارجی‌ها، کوییرها و ناتوانان جسمی و ذهنی ساخته است. فیلمی جمعی که آن را در گفتگویی با یک نشریه‌ی آلمانی «فیلمی ساخته شده توسط اقلیت‌ها برای اقلیت‌ها» می‌خواند. و از همین منظر است که این فیلم توسط کارگردان به کارگران، به ویژه کارگران مبارز ایران تقدیم شده است.

لینک ویدئو در یوتوب: