در صد و پنجاه و هشتمین فلاخن از فمینیسم سرخ می‌خوانیم و این‌که کدام فمینیسم و در پی چه تحولاتی به بخشی از مبارزات چپ نوین تبدیل شده است. در فلاخن صد و پنجاه و هشتم از آنچه فمینیسم سوسیالیستی از فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم رادیکال وام گرفته می‌خوانیم، از جایگاه زنان در تاریخ جنبش سوسیالیستی و سرمنشا شکل گرفتن فمینیسم ماتریالیستی به عنوان گرایشی هم در جنبش فمینیستی و هم در جنبش چپ. در این فلاخن هم‌چنین از این می‌خوانیم که مسئله‌ی فمینیسم انقلابی معاصر نه صرفن برابری جایگاه زنان با مردان بلکه ارائه‌ی پاسخی به این پرسش است که چگونه می‌توان زنان را برای خلق آینده‌یی متفاوت با اکنون توانمند کرد، این‌که چگونه مسئله‌ی زن انقلابی در عصر جدید به مسئله‌ی انقلابی زن تبدیل شده است و چرا سلسله‌مراتب قدرت را نه تنها پیرامون استثمار نیروی کار بلکه با توجه به عناصر دخیل دیگری چون «جنسیت»، «مردانگی»، «مردسالاری»، «پدرسالاری» و «انقیاد جنسی و جنسیتی» به چالش می‌کشد.

فلاخن صد و پنجاه و هشتم را اینجا بخوانید

falakhan158