ترانه، اجرا و موسیقی: مسعود حسن‌زاده

مستر و میکس: صدیق احمد

 

در خانه بمانید!

کو نان؟

در خانه بمانید!

کو هیزم؟

در خانه بمانید!

کو آرد، چای، دوا؟

 

هی دست بشورید!

کو صابون؟

شاور بگیرید!

کو حمام؟

هی آب بخورید!

کو آب؟ آب؟ آب؟

 

در خانه بمانید و درد

در خانه بمانید و مرگ

در خانه بمانید و مرض، مرض، مرض!

 

خونسرد باشید!

جرررررت!

نفس بکشید!

خفه!

خوشبین باشید!

گمشو، گمشو، گمشو!

 

در خانه بمانید!

کرایه!

در خانه بمانید!

قرض!

در خانه بمانید!

کو خانه؟ خانه؟ خانه؟

 

در خانه بمانید و درد

در خانه بمانید و مرگ

در خانه بمانید و مرض، مرض، مرض!

 

در خانه بمانید!

نوچ! نوچ!

صمیمانه بمانید!

جررررت!

از گشنه‌گی بمیرید!

خفه، خفه، خفه!