هرچند اخبار شیوع ویروس کرونا دیگر از تب و تاب افتاده است و خبری از آمارهای روزانه‌ی مرگ و میر نیست، با این وجود می‌دانیم که برخی نقاط از ایران دوباره به «وضعیت قرمز» بازگشته‌اند، می‌دانیم از همان ابتدا اعلام کرده‌اند ویروس دوباره باز خواهد گشت و حتا شاید با شدت بیشتری و می‌دانیم حتا اگر ویروس کرونا بازنگردد از دل ویرانه‌یی که سرمایه‌داری از جهان معاصر ساخته است، ویروس‌های مرگبار خواهند آمد. همین است که نمی‌خواهیم بگذریم، می‌خواهیم به یاد داشته باشیم، گذشته را و آینده را. قتل‌عامی را که در گذشته از سر گذراندیم و قتل‌عامی را که در کمینِ آینده نشسته است. در دومین بخش از ویدئوهای «کدام بدن‌ها باید در مقابل کرونا مقاومت کنند؟» به طبقه‌ی کارگر ایران پرداخته‌ییم. به آنها که ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند و به همین نسبت دسترسی‌شان به تغذیه، مسکن و بهداشت مناسب محدودتر و محدودتر شده است، به آنها که تشکل‌های صنفی و سیاسی‌شان و نیروهای حامی‌شان را سرکوب کرده‌اند و پاسخ اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایشان را با بازداشت و اعتراف اجباری، با احکام زندان و تازیانه داده‌اند. به بدن‌های گرسنگی‌کشیده، رنجور، تازیانه‌خورده و زندان‌کشیده‌یی که قرار است در مقابل کرونا مقاومت کنند.

لینک ویدئو در یوتوب: