از مجموعه‌داستان نی‌زار جراحی

در زوبین سی و پنجم داستان کوتاه دیگری را می‌خوانیم از مجموعه‌داستان نی‌زار جراحی، مجموعه‌داستانی که به مرور در منجنیق منتشر خواهد شد. داستان دوم در کارخانه می‌گذرد، در صحن تحقیر و بهره‌کشی، در درون آتش و گرما و شرجی، در میان دود و تریاک و لوله. نویسنده‌ی داستان از طبقه‌ی کارگر واقعن موجود می‌نویسد، از زندگی سخت و فلاکت‌باری که به او تحمیل شده است و از تمام نکبتی در زندگی و در سازماندهی کار که باید بنیاد آن را تغییر داد. قیام باشکوه آبان نیز، مانند داستان پیشین، در این داستان حضور دارد و حضور ندارد، رنگ خودش را به این داستان زده است چنان‌که رنگ خودش را به سرگذشت تمامی ما زده است. داستان «توده آفریده شد برای مردن» داستان یحیای شادگانی است، داستان افشین و شمعون، داستان کارخانه.

زوبین سی و پنجم را در اینجا بخوانید

zoobin35