پیرامون جریان عدالت‌خواهی

در فلاخن صد و هشتاد و سوم متنی را خواهیم خواند در مورد جریان حکومتی موسوم به عدالت‌خواه، ریشه‌های سنتی و تاریخی آن، وضعیتی که در آن قرار دارد و نقش و کارکرد این جریان در ارتباط با جنبش‌های اجتماعی فرودستان. در این فلاخن به خاستگاه سیاسی-طبقاتی انقلاب اسلامی بازمی‌گردیم و انقلاب اسلامی را از انقلاب ۵۷ تفکیک می‌کنیم تا نشان دهیم جریان عدالت‌خواهی از درون کدام شکاف‌ها و تناقض‌ها و نیز در نتیجه‌ی سرکوب چه چیزی به وجود آمده و تلاش می‌کند به کدام معضل تاریخی در تاریخ انکشاف جمهوری اسلامی پاسخ دهد، پاسخی که لزومن و بنا بر ماهیت، پاسخی ارتجاعی است. در این متن به پیوندها و شباهت‌ها و نیز تفاوت‌ها و تضادها میان جریان عدالت‌خواهی با اصولگرایان از یک‌سو و نیروهای چپ‌نمای موسوم به «چپ محور مقاومت» از سوی دیگر پرداخته‌ایم و به این واسطه برخی تناقضات درون‌گفتمانی جریان عدالت‌خواهی را بررسی کرده‌ایم. در صد و هشتاد و سومین فلاخن از وارونه شدن مفاهیم طبقاتی در دستگاه گفتمانی جریان عدالت‌خواهی می‌خوانیم، و از این‌که چگونه، در چه روندی و با چه شیوه‌هایی جریان عدالت‌خواهی به‌رغم ادعاهای پر طمطراق نقش بازوی سرکوب جنبش طبقاتی را ایفا می‌کند. در این فلاخن از عدالت‌خواهی گلخانه‌ای می‌خوانیم، از موضع واقعی جریان عدالت‌خواهی در مورد نولیبرالیسم و خصوصی‌سازی و از خط و ربط‌های امنیتی و طبقاتی جریان عدالت‌خواهی با حکومت ایران. در فلاخن صد و هشتاد و سوم از این می‌خوانیم که جریان عدالت‌خواهی از جنبش‌های فرودستان، از جمله از جنبش کارگری چه می‌خواهد و برای صید کدام ماهی به میدان آمده است.

فلاخن صد و هشتاد و سوم را اینجا بخوانید

falakhan183