گفت‌وگو با سیاوش میرزاده

شورای کارگران پروژه‌ای و فصلی گچساران

از مجموعه‌ی تاریخ مفقود شوراهای ۵۷

در صد و هشتاد و چهارمین فلاخن گفت‌وگویی را می‌خوانیم با سیاوش میرزاده، از اعضای شورای کارگران پروژه‌ای و فصلی گچساران، شورایی که مانند دیگر شوراها و کمیته‌ها از درون انقلاب ۵۷ و در دورانی که حاکم دیگر نتوانست حکومت کند، نطفه‌های آن شکل گرفت و بعد از سرنگونی سلطنت پهلوی اداره‌ی امور را در محدوده‌ی خودش در دست گرفت. این گفت‌وگو شرح کشمکش شورای کارگران پروژه‌ای و فصلی گچساران با سه هزار و پانصد عضو است با تمام نیروی ضدانقلابی که به خوبی می‌داند برای حاکم شدن باید انواع اشکال اختیار را در هم بشکند. شرح بسیج فرماندار منصوب دولت موقت و اوباش چماقدار حزب‌اللهی به رهبری غلامرضا تاج‌گردون و امام جمعه و محمدجواد تندگویان در قامت نماینده‌ی شرکت نفت علیه کارگرانی که می‌خواستند سرنوشت خودشان را به دست بگیرند. شرح نبرد آنها که نمی‌خواستند به آنها حکومت شود و آنهایی که به خوبی می‌دانستند مسیر سرکوب انقلاب تنها از مسیر سلب اختیار آنهایی می‌گذرد که باید بر آنها حکومت شود.

فلاخن صد و هشتاد و چهارم را اینجا بخوانید

falakhan184