در فلاخن صد و هشتاد و نهم گزارش جامعی می‌خوانیم در مورد مافیای تولید، واردات و فروش دارو تا بدانیم وقتی از مافیای دارو گفته می‌شود دقیقن منظور چه چیزی است. مافیای عظیمی که با افشای پرونده‌ی شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت در کشمکش‌های جناحی، تنها گوشه‌ی کوچکی از عملکرد آن از پرده بیرون افتاد. در صد و هشتاد و نهمین فلاخن خواهیم دانست ریشه‌های مافیای دارو آنقدر عمیق و آنقدر گسترده است که اساسن وزارت بهداشت و نظام تولید و واردات دارو بدون این مافیا نمی‌تواند کار کند. روابط مافیایی‌ای که از مرحله‌ی اخذ مجوز فعالیت شرکت‌های دارویی آغاز می‌شود و در همه‌ی مراحل تامین مالی و تمامی جوانب مربوط به تولید، واردات، بازاریابی و فروش روابط خود را می‌گستراند. مافیای هیولاواری که از وزارت بهداشت و بانک‌ها و موسسات مالی شروع شده و تا نهادهای امنیتی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها امتداد می‌یابد، فساد نظام‌مندی که در پرتو آشنایی با آن با کارکرد و جایگاه باندهای مافیایی در اجزای حکومت ایران آشنا می‌شویم. در این فلاخن خواهیم دانست تمامی جناح‌های حکومتی، اصلاح‌طلب و اصولگرا، چگونه با جان مردم و با سلامت و بهداشت عمومی تجارت می‌کنند. فلاخن صد و هشتاد و نهم روایت پشت پرده‌ی یک قتل‌عام عمومی است.

فلاخن صد و هشتاد و نهم را اینجا بخوانید

falakhan189