در صد و نود و دومین فلاخن از اهمیت اعتصاب کارگران نفت می‌خوانیم و از این‌که شبیه‌سازی تاریخی این اعتصاب با اعتصاب کارگران نفت در مقطع انقلاب ۵۷ تا چه اندازه اشتباه است. در این فلاخن از وجوه اجرایی سیاست نولیبرالی در ارتباط با صنعت نفت و نیروی کار شاغل در آن می‌خوانیم، از نقش شرکت‌های پیمانکاری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مقررات‌زدایی از بازار کار به نفع صاحبان سرمایه، از تهاجم هدفمندی که برای درهم‌شکستن انسجام طبقاتی کارگران نفت انجام گرفته است و این‌که مجریان این تهاجم چه کسانی بوده‌اند. در فلاخن صد و نود و دوم از این می‌خوانیم که اهمیت اعتصاب سراسری کارگران پیمانکاری نفت در کجاست؟ چه افق‌هایی را می‌گشاید؟ و نتایج آن، فارغ از این‌که اعتصاب به مطالباتش دست پیدا کند یا نه، چیست؟ در این فلاخن از شیوه‌های سازمان‌یابی کارگران نفت می‌خوانیم، از محتوا و چرایی واکنش نیروها و رسانه‌های وابسته به بلوک راست اپوزیسیون جمهوری اسلامی، از جلوه‌های باشکوه اعتصاب کارگران نفت و از امکان‌هایی که همین حالا هم گشوده شده است.

فلاخن صد و نود و دوم را اینجا بخوانید

falakhan192