دوره‌ی نخست از سلسله‌جلسات «پروژه‌کتور» به بررسی نئولیبرالیسم، مفاهیم آن و تبعات عینی و مادی نئولیبرالیسم، به خصوص در ایران، خواهد پرداخت. اولین سخنران از سری اول سخنرانان این جلسات حسن آزاد، مارکس‌شناس و مارکس‌پژوهی است که تاکنون ترجمه‌ها و تالیفات زیادی در معرفی و بررسی ایده‌های مارکس و نظریات مارکسیستی داشته است. حسن آزاد، زندانی سیاسی دوران شاه است که بخش مهمی از زندگی خودش را به مدت چند دهه صرف پژوهش و تحقیق در مورد جوانب گوناگون نظریات مارکسیستی کرده است.

پروژه‌کتور؛ پروژه‌ی همکاری‌ای است میان «تریبون کارگری»، «منجنیق» و «واکاوی سوسیالیستی» برای برگزاری جلسات سخنرانی، سمینارها و کنفرانس‌هایی در جهت بازنگری، بازسازی و بازنمایی پرسش‌واره‌هایی که در در برابر جنبش سوسیالیستی و علی‌العموم جنبش‌های سیاسی و اجتماعی قرار دارد.

لینک سخنرانی حسن آزاد در یوتوب:


اگر شنیدن نسخه‌ی صوتی سخنرانی را ترجیح می‌دهید، می‌توانید فایل صوتی سخنرانی حسن آزاد را در کانال تلگرام منجنیق دریافت کنید.