دوره‌ی نخست از سلسله‌جلسات «پروژه‌کتور» به بررسی نئولیبرالیسم، مفاهیم آن و تبعات عینی و مادی نئولیبرالیسم، به خصوص در ایران، خواهد پرداخت. چهارمین سخنران از سری اول سخنرانان این جلسات بهروز فراهانی، مبارز سیاسی و عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه است و مطالب و سخنرانی‌های زیادی در ارتباط با مبارزات طبقه‌ی کارگر در ایران و جهان از او منتشر شده و مصاحبه‌های فراوانی در همین زمینه با رسانه‌های چپ داشته است. بهروز فراهانی در این سخنرانی تاثیر اجرای سیاست‌های نئولیبرالی را بر وضعیت طبقه‌ی کارگر در سطح بین‌اللملی بررسی می‌کند و از اشکال جدیدی از مبارزه‌ی طبقاتی حرف می‌زند که در ربط با این وضعیت جدید پدید آمده‌اند. او هم‌چنین در این سخنرانی به نسبت مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر با مبارزات دیگر اقشار تحت ستم می‌پردازد و از شیوه‌ها و تجربیات سازماندهی کارگران بی‌ثبات‌کار می‌گوید.

پروژه‌کتور؛ پروژه‌ی همکاری‌ای است میان «تریبون کارگری»، «منجنیق» و «واکاوی سوسیالیستی» برای برگزاری جلسات سخنرانی، سمینارها و کنفرانس‌هایی در جهت بازنگری، بازسازی و بازنمایی پرسش‌واره‌هایی که در برابر جنبش سوسیالیستی و علی‌العموم جنبش‌های سیاسی و اجتماعی قرار دارد.

لینک سخنرانی بهروز فراهانی در یوتوب:


لینک بخش گفت‌وگوی جمعی در یوتوب:


اگر شنیدن نسخه‌ی صوتی سخنرانی را ترجیح می‌دهید می‌توانید فایل سخنرانی بهروز فراهانی و بخش گفت‌وگوی جمعی را در کانال تلگرام منجنیق دریافت کنید