دوره‌ی نخست از سلسله‌جلسات «پروژه‌کتور» به بررسی نئولیبرالیسم، مفاهیم آن و تبعات عینی و مادی نئولیبرالیسم، به خصوص در ایران، خواهد پرداخت. هفتمین سخنران از سری اول سخنرانان این جلسات سهراب رضوانی، روانشناس و دانشجوی دکترای آموزش در دانشگاه منچستر است که در سال‌های اخیر با تمرکز بر روان‌شناسی انتقادی تحقیقاتی در زمینه‌ی نقش سازماندهی اجتماعی، مبارزه‌ی سازمان‌یافته و اداره‌ی شورایی کلینیک‌های روان‌شناسی در درمان بیماری‌های انسان عصر نئولیبرال داشته است. سهراب رضوانی در این سخنرانی به عدم دقت جریانات سوسیالیست ایرانی به روان‌شناسی می‌پردازد و به ارتباط روان‌شناسی اجتماعی به مبارزات طبقه‌ی کارگر در عصر نئولیبرالیسم اشاره می‌کند، به این‌که چگونه روان‌شناسی انتقادی می‌تواند به جنبش چپ شورایی یاری برساند. او در این سخنرانی به این می‌پردازد که یک فرد نئولیبرال چگونه می‌اندیشد و چگونه عمل می‌کند، به برنامه‌های درمانی و آموزشی‌ای که برای بازسازی سوسیالیستی یک انسان نئولیبرال می‌توان مطرح کرد، به این‌که چگونه روان‌شناسی انتقادی می‌تواند در خدمت خودسازماندهی جنبش‌های اجتماعی قرار بگیرد و این‌که چطور روان‌شناسی انتقادی می‌تواند در طرح چشم‌اندازها و در هماهنگی بین چشم‌اندازهای جنبش‌های مختلف به کار آید.

پروژه‌کتور؛ پروژه‌ی همکاری‌ای است میان «تریبون کارگری»، «منجنیق» و «واکاوی سوسیالیستی» برای برگزاری جلسات سخنرانی، سمینارها و کنفرانس‌هایی در جهت بازنگری، بازسازی و بازنمایی پرسش‌واره‌هایی که در برابر جنبش سوسیالیستی و علی‌العموم جنبش‌های سیاسی و اجتماعی قرار دارد.

لینک سخنرانی سهراب رضوانی در یوتوب:


لینک بخش گفت‌وگوی جمعی در یوتوب:


اگر شنیدن نسخه‌ی صوتی سخنرانی را ترجیح می‌دهید می‌توانید فایل سخنرانی سهراب رضوانی و بخش گفت‌وگوی جمعی را در کانال تلگرام منجنیق دریافت کنید.