حاشیه‌نشینی در مرکز

در دویست و شانزدهمین فلاخن «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» پژوهشی را در مورد «اسلام‌آباد» انجام داده‌اند، منطقه‌ای زیر پل مدیریت، در همسایگی برج‌های بلند سعادت‌آباد، منطقه‌ای حاشیه‌نشین در همسایگی دیوار به دیوار یکی از محله‌های پولدارنشین پایتخت. در این پژوهش کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد با این پرسش مواجه شده است که چرا به‌رغم فقر آشکار ساکنان اسلام‌آباد، فقری که در جوار سعادت‌آباد بیش از بیش هم به چشم می‌آید، مردم این منطقه در خیزش‌های فرودستان در سال‌های اخیر تحرکی نداشته‌اند و در این خیزش‌ها اثری از آنها دیده نشده است. در این پژوهش توصیفی دقیق از ساکنان منطقه، مسائل و مشکلات آنان، وضعیت زندگی‌شان و تضادهایی را می‌خوانیم که میان ساکنان این محله وجود دارد و زندگی روزمره‌ی آنان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در فلاخن دویست و شانزدهم از گودالی می‌خوانیم در محاصره‌ی شهر نئولیبرال که به‌طور دائم با منطق شهری شدن سرمایه در کشاکش است اما هم‌جواری با سرمایه به تضادهای درونی فرودستان دامن زده است تا به جای حضور در نبرد طبقاتی از منزلت فرودستی در حاشیه‌ی سرمایه در برابر بی‌منزلت‌شده‌ترین اقشار فرودستان دفاع کنند، در این پژوهش البته بر بالقوه‌گی‌هایی نیز تاکید شده است که در سایه‌ی رشد آگاهی طبقاتی می‌تواند از اسلام‌آباد سنگری بسازد در درون سرمایه که محاصره را می‌شکند و به چیزی نوین فرا می‌رود.

فلاخن دویست و شانزدهم را اینجا بخوانید

falakhan216