سوسیالیسم طلوع خواهد کرد و این طلوع بسیار نزدیک است.
- نوشته‌ی روی یک تانک دست‌ساز -

11140023_1574973889448066_35277613559981631_n