نبرد آلترناتیوها و آلترناتیو شورایی

میزگردی با حضور:

کمیته انقلابی گیلان

کمیته جواد نظری فتح‌آبادی

کمیته جوانان انقلابی سرخ مهاباد

گروه ژیان

مبارزان خیابان

منجنیق

هسته جوانان انقلابی زاهدان

 

در فلاخن دویست و چهل و چهارم متن نشست سوم میزگرد کمیته‌های انقلابی را می‌خوانیم، میزگردی حول این‌که «چگونه باید از قدرت‌گیری آلترناتیوهای ارتجاعی بعد از سقوط جمهوری اسلامی جلوگیری نمود و حول چه آلترناتیو ایجابی‌ای می‌توان مبارزه کرد». در این میزگرد نیز شش کمیته‌ی انقلابی حضور یافتند، کمیته‌هایی که برخی از آنها در سال‌های اخیر شکل گرفته بودند و برخی در جریان قیام ژینا شکل کنونی خود را یافته‌اند. در دعوت از کمیته‌ها برای شرکت در این میزگرد تلاش شده است دعوت به نحوی باشد که ترکیب جنسیتی و تعلق ملی متفاوت، علاوه بر گرایش یا گرایشات سیاسی موجود در کمیته‌ها، در گشوده شدن بحث از چشم‌اندازها و مناظر گوناگون در نظر گرفته شود. در نشست سوم از سلسله‌نشست‌های میان کمیته‌ها بعد از آشنا شدن با تحلیل شرایط موجود و چشم‌اندازها و امکاناتی که کمیته‌ها در مقابل مبارزان به‌طور عام و کمیته‌ها به‌طور خاص می‌بینند، بحث به آینده‌ی پیشِ روی بعد از جمهوری اسلامی می‌رسد. در این نشست کمیته‌ها در مورد چشم‌انداز نیروهای راست برای تصرف قدرت سیاسی، دسته‌بندی‌های داخلی نیروهای چپ، استیلای «سیاست‌ورزی واقع‌گرا» (رئال‌پولیتیک) در میان دوگانه‌ی ظاهرن متضاد چپ محورمقاومتی و چپ برانداز و نتایج منطقی آن، فرآیند ساخته شدن آلترناتیو آینده که از امروز آغاز می‌شود، امکانات مادی چپ در همین امروز برای سازماندهی مبارزه‌ای برای تاسیس فردا و نیز ضعف‌های نیروی چپ انقلابی در وضعیت فعلی با همدیگر گفتگو می‌کنند. در دویست و چهل و چهارمین فلاخن کمیته‌های انقلابی از کم و کیف آلترناتیو شورایی‌ای می‌گویند که مد نظر دارند، از نسبت این آلترناتیو با دولت از سویی و با احزاب و سازمان‌های سیاسی از سوی دیگر، از آموزه‌ها و پیروزی‌ها و شکست‌ها و خطاهای جنبش کمونیستی در طول تاریخ ایران و جهان در ربط با آلترناتیو شورایی، از تهدیدهای محلی و منطقه‌ای و بین‌المللی برای برساختن یک آلترناتیو رهایی‌بخش، از نقش سازماندهی‌های محلی و میدانی برای غلبه بر قدرت و نفوذ رسانه‌ها و جریانات راست برانداز، و چگونگی برساختن آلترناتیوی نه فقط علیه ستم طبقاتی بلکه آلترناتیوی که در آن امکان استیفای حق تمامی گروه‌های تحت ستم جنسی-جنسیتی و ملی و نیز توقف بهره‌کشی از طبیعت پیش‌بینی شده باشد. فلاخن دویست و چهل و چهارم صدایی است از گام‌های کوچک اما استوار در راه آینده، در راه انقلاب.

تاریخ برگزاری نشست: خرداد ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: شهریور ۱۴۰۲ | نسخه‌ی ورد

فلاخن دویست و چهل و چهارم را اینجا بخوانید

falakhan244