در فلاخن دویست و پنجاه و چهارم جمع‌بندی تاکنونی «گروه ژیان» را از وضعیت کنونی در نسبت با قیام ژینا و افق‌ها و چشم‌اندازهایی که از نظر این رفقا در این نسبت برای سازماندهی و نیز رو به آینده گشوده شده‌اند، می‌خوانیم. «گروه ژیان» یکی از کمیته‌های انقلابی‌ای بود که در جریان قیام ژینا شکل سازمان‌یافته‌ی خودش را یافت و در همان ایام با انتشار سلسله‌ویدئوهای کوتاهی در مورد کمیته‌های اعتصاب، تظاهرات موضعی، کمیته‌های محلات و مانند آن به مقوله‌ی سازماندهی در درون قیام و در ربط با آن پرداخت. در این فلاخن رفقای «گروه ژیان» ابتدا به مقوله‌ی خودانگیختگی در قیام ژینا و شیوه‌های سازماندهی در دوران قیام می‌پردازند و سپس منبعث از همین جمع‌بندی درک موجود از سازماندهی در گفتمان‌های چپ و راست را با رویکردی نقادانه بررسی می‌کنند. در فلاخن دویست و پنجاه و چهارم از پیشنهادهای «گروه ژیان» در مورد شیوه‌ها، امکان‌ها و اهمیت سازماندهی کارگران بی‌ثبات‌کار در نقاط بازتولید می‌خوانیم، از منطق مشترک سازماندهی برای بازتولید زندگی و بازتولید مبارزه و از لزوم حرکت به سمت شیوه‌های آلترناتیو سازماندهی با در نظر گرفتن آینده و تخیل بدیلی رادیکال برای وضعیت در آینده به عنوان یک نقطه‌ی عزیمت. در این فلاخن نگاه «گروه ژیان» را نسبت به تجارب خودمدیریتی مردم و ربط آن به سازماندهی می‌خوانیم با نگاهی به مسائل و مسئله‌گون‌های فرم سازماندهی دموکراتیک در شرایط سرکوب، زندگی به عنوان میدانی برای سازماندهی و ویژگی‌ها و اهمیت سازماندهی بازتولیدی.

اسفند ۱۴۰۲ | نسخه‌ی ورد

فلاخن دویست و پنجاه و چهارم را اینجا بخوانید