در دویست و پنجاه و پنجمین فلاخن رفقای «کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی» به بحثِ هم‌چنان در جریان مسئله‌ی تضاد طبقاتی، ستم ملی و ارتباط این دو با هم می‌پردازند تا به سهم خود بتوانند از درون این مباحث چشم‌اندازی سوسیالیستی را رو به آینده بگشایند. این رفقا برای این‌که به اشکال هویت‌طلبی که در دو سوی متخاصم این مباحث قرار گرفته‌اند درنغلطند نقطه‌ی عزیمت ورود به این بحث را «شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری» به شیوه‌ی مارکسی در نظر می‌گیرند و برای این کار به مبحث «به اصطلاح انباشت بدوی» رجوع می‌کنند. در این فلاخن از سازمان اجتماعی فعالیت تولیدی می‌خوانیم و تعینات اجتماعی ویژه‌ی آن، از شکل‌گیری ناسیونالیسم به عنوان واکنشی در مقابل اضطراب وجودی ناشی از انباشت اولیه و از نقش امپریالیسم سرمایه‌داری انگلستان در شکل‌گیری دولت-ملت‌ها برای رقابت ژئوپولیتیکی ناگزیر. در فلاخن دویست و پنجاه و پنجم از تاثیر انگاره‌های شرق‌شناسانه بر تحریف تاریخ ملی‌گرایانه در مورد شکل‌گیری دولت-ملت در ایران، از ایران پیشامدرن و آغاز روند مدرنیته‌ی ایرانی در دوران قاجار و ابداع ایده‌های ایرانشهرگرایی در سال‌های بعد می‌خوانیم و نقش آن در سرکوب مشروطه و تاسیس دوباره‌ی استبداد پادشاهی. از شکل‌گیری دولت-ملت ایران در عصر پهلوی اول، آغاز انباشت سرمایه و روند سرکوب خونین توامان با تاسیس «دولت ملی» در ایران. در این فلاخن از شکل‌گیری تضاد کار-سرمایه و نیز سرکوب ملت‌های قومی-فرهنگی در روند انباشت اولیه در ایران می‌خوانیم و از درهم‌تنیدگی آنها از همان ابتدای شکل‌گیری تا کنون، از امکان‌های موجود در مبارزه علیه ستم ملی برای مفصل‌بندی با مبارزه‌ی طبقاتی ضدسرمایه‌دارانه و نیز مخاطرات تبدیل آن به مبارزاتی هویتی و لاجرم ارتجاعی، از ضرورت‌های ترسیم یک چشم‌انداز سوسیالیستی برای پایان دادن به ستم طبقاتی و ستم ملی فراتر از واقعیت تجربی اکنون موجودی که می‌تواند در چشم‌انداز به اشکال دیگری تبدیل شود.

اسفند ۱۴۰۲ | نسخه‌ی ورد

فلاخن دویست و پنجاه و پنجم را اینجا بخوانید