در نوزدهمین فلاخن زینت ارحیم از زنانی می‌نویسد که در هیاهوی جنگ موجود میان بشار اسد و مخالفانش دیده نمی‌شوند، آنهایی که نه مقاومتشان، نه مبارزه‌شان و نه حتا شهادتشان بازنمایی نمی‌شود. آنهایی که حتا جنازه‌هایشان را از تصویرها بیرون می‌آورند تا چهره‌ی مردانه‌ی سخنگویان معتبر و نماینده‌گان عالی‌رتبه‌ی ارتش آزاد دست نخورده باقی بماند. در نوزدهمین فلاخن زینت ارحیم از رنج زنان سوریه می‌نویسد و از مبارزه‌یی که در خانه‌ها و خیابان‌ها انجام می‌دهند.

فلاخن نوزدهم را اینجا بخوانید.

falakhan19