گزارش تصویری از تظاهرات اعتراضی علیه پگیدا

روز دوشنبه 15 ژوئن 2015 بیش از هزار نفر به دعوت چندین نهاد مبارزه با راسیسم و چپ، از جمله ریشه‌های خیابانی در تظاهراتی شرکت کردند که از محله‌ی موابیت آغاز شد تا به تجمعی بپیوندد که برای مسدود کردن مسیر تظاهرات «برگیدا» بر پا شده بود

گزارش تصویری از تظاهرات همبستگی با کوبانی در برلین

گزارش تصویری از تظاهرات همبستگی با کوبانی در برلین

در دفاع از سیاست رهایی‌بخش، در دفاع از آرمان فلسطین

بیانیه‌ی تحلیلی جمعی از تشکل‌های چپ و کمونیست: «آلترناتیو» | «دیرکت اکشن ــ برلین» | «ریشه‌های خیابانی ــ برلین» | «پراکسیس»

به خاطر موجودیت «پراکسیس»

در شرایط خفقان‌آوری که هرگونه تأکید بر تداوم پیکار رهایی‌بخش و امکان تغییر وضعیت موجود، با فریادهای گوش‌خراشِ «ساکت باش» همراه می‌شود، ظهور هر اراده‌ی جمعیِ معطوف به رهایی نوری است که بدن تیره‌ی این شب ظلمانی را می‌شکافد

ما از نیمه‌ی لگدکوب شده‌مان برخاسته‌ییم

در حمایت از مبارزه‌ی سراسری پناهجویان در آلمان مطرودان بازگشته‌اند. پناهجویانی که «داغ لعنت خورده» بودند، اتاق‌های کوچک و حقیر جمعی‌شان را ترک کرده‌اند. امر سرکوب شده در قامت طردشده‌گان و به حاشیه کشیده شده‌گان بازگشته است

در استقبال از حضور کموناریوم

در این دقیقه ما از حضور کموناریوم شادیم. شادی ما از سنگر جسورانه‌یی است که در مقابل وضعیت موجود بنا شده است. شادی ما از اعلام وفاداری به سیاست مردمی است در جغرافیایی که به ستاد فرماندهی «نخبه‌گانی» بدل شده است که از مردمِ خیابان گسستند

گزارش تصویری از تظاهرات علیه جنگ، تحریم، اشغال و سرکوب دولتی

گزارش تصویری از تظاهرات علیه جنگ، تحریم، اشغال و سرکوب دولتی در برلین

علیه حکومت‌های ایران و اسراییل در خیابان‌های برلین

روز 5 می در پاسخ به فراخوان جمعی از ایرانی‌ها و اسراییلی‌های مقیم برلین که بخش عمده‌یی از آنان فعالان چپ بودند، تظاهراتی در برلین برگزار شد. در این تظاهرات نزدیک به هزار نفر شرکت کردند

ماشین جنگی را فلج کنیم

وضعیت یک وضعیت جنگی است، حتا اگر جنگی آغاز نشود هنوز در یک وضعیت جنگی به سر می‌بریم چرا که حاکمان ایران و اسراییل از چنین وضعیتی سود می‌برند

در همبستگی با بدن‌های شورشی ورتسبورگ

ما حامل سلام گرم و رفیقانه‌‏ی “ریشه‌های خیابانی” برلین برای شما هستیم و حامل یک پیام. پیامی که بغض‏‌آلود است زیرا محمد رهسپار را در یاد دارد، یکی از ما که می‌‏توانست امروز با ما و در خیابان صدای اعتراض خود را بلند کند. یاد محمد رهسپار را گرامی می‏‌داریم