در سیزدهمین فلاخن از یونان می‌نویسیم. از سرزمین اساطیر زیرِ بیرق‌های سرخِ سیریزا. ابتدا بهنام امینی از دخیلی می‌نویسد که چپِ اصلاح‌طلبِ حامی دولت روحانی به پیروزی انتخاباتی سیریزا در یونان بسته است، از واروونه کردن مفاهیم و واژه‌ها و نبرد هژمونیک در جامعه‌ی مدنی. سپس هژیر پلاسچی می‌نویسد که چرا و چگونه می‌توان هم انقلابی بود و هم از دولت انتخاباتیِ سیریزا در یونان دفاع کرد، از بیم‌ها و امیدهای یونان که این روزها همه به آن چشم دوخته‌اند، چشم دوخته‌ییم.
فلاخن سیزدهم را اینجا بخوانید

falakhan.13