دوره‌ی نخست از سلسله‌جلسات «پروژه‌کتور» به بررسی نئولیبرالیسم، مفاهیم آن و تبعات عینی و مادی نئولیبرالیسم، به خصوص در ایران، خواهد پرداخت. پنجمین سخنران از سری اول سخنرانان این جلسات مهرداد امامی، مترجم و دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی در دانشگاه فنی خاورمیانه‌ی آنکارا است که از او در حوزه‌های گوناگون چندین کتاب و مقاله در سایت‌های مختلف، از جمله سایت «نقد» و «منجنیق» منتشر شده است. امامی در سال‌های اخیر به ویژه اهتمام فراوانی در جهت شناساندن جریان‌های سیاسی، جنبش‌های اجتماعی و مبارزات جاری در جامعه‌ی ترکیه به زبان فارسی داشته است. از جمله و در ربط با موضوع سخنرانی او در «پروژه‌کتور»، پیش از این از او مقاله‌ی مفصل «داستان دو شهر؛ تهی‌دستی شهری در تهران و آنکارای نولیبرال» و کتاب مهم «نولیبرالیسم، ظهور سرمایه‌ی اسلام‌گرا و حزب عدالت و توسعه» در منجنیق منتشر شده است. مهرداد امامی در این سخنرانی روند برآمد نئولیبرالیسم در ترکیه و هم‌دستی سرمایه‌ی اسلامی با این روند را بررسی می‌کند و در ضمن در مورد انطباق‌های ایدئولوژی اسلامی حاکم در ایران با سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی حرف می‌زند. امامی نشان می‌دهد که در جریان کشمکش‌ها و رقابت‌های سرمایه‌داری سکولار و سرمایه‌داری اسلامی برای دست‌یابی و انحصار قدرت سیاسی، طبقه‌ی کارگر تیره‌روزتر و سرکوب‌شده‌تر از پیش شده است و به این‌ترتیب برای طبقه‌ی کارگر، ایدئولوژی سرمایه‌داری حاکم اهمیت چندانی ندارد، مسئله خود سرمایه‌داری و ستم طبقاتی ناشی از آن است.

پروژه‌کتور؛ پروژه‌ی همکاری‌ای است میان «تریبون کارگری»، «منجنیق» و «واکاوی سوسیالیستی» برای برگزاری جلسات سخنرانی، سمینارها و کنفرانس‌هایی در جهت بازنگری، بازسازی و بازنمایی پرسش‌واره‌هایی که در برابر جنبش سوسیالیستی و علی‌العموم جنبش‌های سیاسی و اجتماعی قرار دارد.

لینک سخنرانی مهرداد امامی در یوتوب:


لینک بخش گفت‌وگوی جمعی در یوتوب:


اگر شنیدن نسخه‌ی صوتی سخنرانی را ترجیح می‌دهید می‌توانید فایل سخنرانی مهرداد امامی و بخش گفت‌وگوی جمعی را در کانال تلگرام منجنیق دریافت کنید