جورچین سوم. سازمان ملی دانشگاهیان ایران در انقلاب ایران

سازمان ملی دانشگاهیان ایران، سازمانی بود که در جریان مبارزات انقلابی، در شرایطی که سلطنت پهلوی آرام‌آرام دیگر نمی‌توانست سلطنت کند، توسط کارمندان علمی دانشگاه‌های مختلف تشکیل شد و به سرعت، به میانجی وضعیت ارگان‌های خودش را تشکیل داد

جورچین دوم. ثروت شاه و خاندانش

در پرتو این گزارش که تنها دو روز پیش از یک‌سره شدن تکلیف نظم سلطانی در مجله‌ی «تهران مصور» منتشر شده است، معنای حقیقی شعار «ایران رو پس می‌گیریم» وقتی از سوی خاندان پهلوی و حامیان آنها نظیر فرشگرد و ققنوس بیان می‌شود، آشکار خواهد شد

جورچین یکم. ثروت هنگفت آریامهر

این گزارش در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۵۷، هنگامی که هنوز محمدرضا پهلوی ایران را ترک نکرده بود، در روزنامه‌ی نیویورک‌تایمز منتشر شده است، گزارشی در مورد دارایی خاندان پهلوی و فساد گسترده‌ی اقتصادی در میان ایشان، مقامات دولتی و نزدیکان دربار

مونتاژ یکم. وقتی تهران دو پاره شد

در اولین مونتاژ، که بخشی از پروژه‌ی آرشیوهای قدغن است، گزارشی از برگزاری اولین ماه مه، اولین روز جهانی کارگر بعد از سقوط نظم سلطانی را خواهید خواند. مونتاژ یافتن خرده‌ریزهایی دور ریخته‌شده و فراموش‌شده از درون اسناد و روایات تاریخی است