فلاخن شماره‌ی دویست و چهل و پنجم. کنترل بارداری؛ حق دموکراتیک، مساله‌ی طبقاتی

در دویست و چهل و پنجمین فلاخن متن «هسته‌ی هدیلِ کمیته‌ی غیبی نسوان» را می‌خوانیم در مورد مسئله‌ی کنترل بارداری به عنوان حقی دموکراتیک و مسئله‌ای طبقاتی

از خیابان نرفته‌اند که بازگردند (هسته‌ی اخگران)

مبارزان هسته‌ی اخگران-کمیته‌ی غیبی نسوان در روزهای گذشته پوسترهایی را که طراحی کرده بودند در برخی مناطق تهران پخش کرده‌اند. در شرایطی که با نزدیک شدن به سالگرد آغاز «قیام ژینا» از سویی تمام دستگاه سرکوب حکومتی مشغول بازداشت و…

در دفاع از معنای رهایی‌بخش زن، زندگی، آزادی

یک سال از قیام ژینا می‌گذرد. در این دوره شاهد شعارهای متعددی بودیم که نشان از خواست‌های مردم در نقاط مختلف داشت. در این میان جریان‌های فکری، با توجه به گرایش سیاسی و منافع‌شان شعارهای مورد نظر خود را حمایت…

فلاخن شماره‌ی دویست و سی و ششم. به سمت تشکیل سازمان سیاسی زنان*

در دویست و سی و ششمین فلاخن «کمیته‌ی غیبی نسوان» در وفاداری به امکانات نمایان‌شده در قیام ژینا آغاز فعالیت خودش را اعلام می‌کند، در زمانی که می‌توان اعلام کرد صدای زنان* و دیگر اقلیت‌های جنسی/جنسیتی، صدایی است رسا و با قدرت