فلاخن شماره‌ی دویست و چهارم. کارگرانِ غیرکارگر

در دویست و چهارمین فلاخن گزارشی را می‌خوانیم از اعتصاب‌های اخیر کارگران بخش حمل‌ونقل و تحویل کالا در ترکیه. کارگرانی که دیگر حتا «کارگر» هم محسوب نمی‌شوند و برای اثبات وجودی خودشان باید دست به مبارزه بزنند و اعتصاب بکنند

فلاخن شماره‌ی دویست و سوم. تزهای آبان

در فلاخن دویست و سوم رفقای «کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی» به قیام آبان پرداخته‌اند و آنچه بعد از دو سال از این قیام بر جای مانده است، به تاریخی مملو از آموزه‌ها و نیز خیانت‌ها به فرصت‌هایی که گشوده شده بود

فلاخن شماره‌ی دویست و دوم. خودمدیریتی کارگران در چشم‌اندازی تاریخی

در فلاخن دویست و دوم متن تحلیلی‌ای را خواهیم خواند در مورد تجربیات گوناگونی از خودمدیریتی کارگری در کشورهای مختلف و آموزه‌هایی که این تجربیات در بر دارند. از موانع گوناگونی می‌خوانیم که در تجربه‌های مختلف بر سر راه کارگران قرار داشته‌اند

فلاخن شماره‌ی دویست و یکم. خودمختاری و مبارزات کارگران در هند

در فلاخن دویست و یکم از تجربه‌ی مبارزات جدید کارگران در هند می‌خوانیم، اشکالی از مبارزات جدید که منطبق با وضعیت کار بی‌ثبات و کارگران بی‌ثبات‌کار است و این‌که هم‌چنان مسئله‌ی اصلی سازماندهی و تعیین استراتژی و تاکتیک‌های منطبق با آن است

فلاخن شماره‌ی دویستم. در نقد رویکرد رسانه‌ای به مبارزات کارگری

در دویستمین فلاخن از نقد رویکرد غالب‌شده‌ای به مبارزات کارگری می‌خوانیم که رفقای کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی آن را رویکرد رسانه‌ای نامیده‌اند و از تقابل این رویکرد با رویکرد تشکیلاتی نوشته‌اند

فلاخن شماره‌ی صد و نود و نهم. درباره‌ی وظایف ما

در فلاخن صد و نود و نهم درباره‌ی وظایف «ما» در شرایط حاضر می‌خوانیم، بحثی ایجابی که از یک‌سو به امکان‌هایی وفادار است که در خیزش دی‌ماه ۹۶ پدیدار شد و از سوی دیگر حاصل جمع‌بندی از مرحله‌ی کنونی مبارزه است

فلاخن شماره‌ی صد و نود و هشتم. بحران آب، اداره‌ی شورایی و قیام اصفهان

در صد و نود و هشتمین فلاخن از قیام آب در اصفهان می‌خوانیم، از سیمای حقیقی اصفهان، از مراحل مختلف، متفاوت و متضاد تجمعاتی که به قیام اصفهان منجر شد و از صدای همبستگی متقابلی که در اصفهان و شهرکرد به گوش رسید

فلاخن شماره‌ی صد و نود و هفتم. برق‌کاران خاموش

در فلاخن صد و نود و هفتم گزارش دیگری را می‌خوانیم از «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» که این‌بار سراغ کارگران برق‌کار به‌طور عام و کارگران برق‌کار شاغل در نیروگاه «شهید منتظری» به‌طور خاص رفته‌اند

فلاخن شماره‌ی صد و نود و ششم. همه‌گیری و مبارزه‌ی طبقاتی

در صد و نود و ششمین فلاخن از نبرد طبقاتی‌ای در سطح جهان می‌خوانیم که در روزهای تعطیلی همگانی به دلیل همه‌گیری کرونا، نه تنها تعطیل نشد بلکه گسترش نیز یافت. از اعتصاب‌های متعدد در میان کارگران و از شورش‌های مکرر در میان فرودستان

فلاخن شماره‌ی صد و نود و پنجم. یه خشتی که کشته شد، دیگه همه‌ی خشت پُشتِشَن

در فلاخن صد و نود و پنجم «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» به سراغ کازرون رفته است، شهری که دست‌کم در چند سال اخیر چهار بار صحنه‌ی قیام و خیزش بوده است