فلاخن شماره‌ی صد و شصت و دوم. چگونه سازمان بیابیم؟

در صد و شصت و دومین فلاخن «کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی» ایده‌هایی را برای سازمان‌یابی در وضعیت فعلی مطرح کرده و تلاش کرده پاسخی ایجابی به این پرسش بدهد که در شرایط سرکوب و میزان رشد کیفی و کمی نیروهای موجود چگونه باید سازمان یافت

فلاخن شماره‌ی صد و شصت و یکم. کرونا و بحرانی به نام سرمایه‌داری

در فلاخن صد و شصت و یکم شراره شاهد از این می‌نویسد که چرا بحران اصلی نه شیوع بیماری کرونا بلکه سلطه‌ی نظام سرمایه‌داری است. از این‌که چگونه نظم مسلط سرمایه‌دارانه موجب آن شده که شیوع یک بیماری در سرتاسر جهان تبدیل به فاجعه شود

فلاخن شماره‌ی صد و شصتم. قدم زدن با مارکس در خیابان پاستور

در صد و شصتمین فلاخن عادل ایرانخواه تلاش می‌کند بر اساس آنچه مارکس و انگلس در مورد دولت و رابطه‌ی آن با بورژوازی گفته‌اند، فهمی از وضعیت «دولت» در ایران به دست دهد. هیات حاکمه‌یی که باید «کمیته‌ی اداره‌ی امور مشترک کل بورژوازی» باشد

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و نهم. کرونا: تشدید شکاف درونیِ دولت-ملت در ایران و مساله‌ی سوژگی

در فلاخن صد و پنجاه و نهم امین حصوری تلاش می‌کند سویه‌های ملموسی از خصلت‌های دولت در ایران را از منظر موقعیت انضمامی شیوع بیماری کرونا تحلیل کند

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و هشتم. فمینیسم سرخ و مسئله‌ی زن در نگرش نوین چپ

در صد و پنجاه و هشتمین فلاخن از فمینیسم سرخ می‌خوانیم و این‌که کدام فمینیسم و در پی چه تحولاتی به بخشی از مبارزات چپ نوین تبدیل شده است

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و هفتم. چگونه موج اعتراضات شیلی از نفس نمی‌افتد؟

در فلاخن صد و پنجاه و هفتم امین حصوری در مورد آن بخشی از جنبش اعتراضی شیلی نوشته است که می‌تواند موجب شود به میانجی آن در مورد وضعیت ایران تامل کنیم

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و ششم. خطابی به جریان صنفی دانشجویی

در صد و پنجاه و ششمین فلاخن جمع‌بندی کوتاه «کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی» را می‌خوانیم از مسیر پیموده‌شده‌ی جریان صنفی دانشجویی در سال‌های اخیر، وضعیتی که این جریان در آن به سر می‌برد و چشم‌اندازها، مسئولیت‌ها و وظایفی که این جریان بر دوش دارد

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و پنجم. نظرپردازی‌های شما (هم) به آرامی ما را می‌کشد

در فلاخن صد و پنجاه و پنجم سپید مهرشاد برای دو مطلبی که تاکنون از سیما شاخساری در منجنیق منتشر شده، پاسخی نوشته است. گفتگویی انتقادی در حوزه‌ی کوییر ایرانی

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و چهارم. انسان ماه خشم و گلوله

در صد و پنجاه و چهارمین فلاخن نویسنده از انسان ماه آبان می‌نویسد، انسانی که در تداوم و در پیوند با انسان دی‌ماه ۹۶ در آبان ۹۸ به خیابان آمد و متولد شد. انسانی که برای اعتراض به خیابان می‌آید تا بلکه مفاصل اتحاد شر را با فریاد حق‌طلبی از هم باز کند

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و سوم. جنبش چپ ترکیه، مسئله‌ی کردی و اوجالان

در فلاخن صد و پنجاه و سوم مروری خواهیم داشت به مواضع متفاوت و گاه متضاد نیروهای گوناگون چپ ترکیه نسبت به مسئله‌ی کردی و نظریات عبدالله اوجالان. از خلال این مطالعه البته با بخشی از بازنگری‌ها و تغییرات بنیادین جنبش کردی آشنا خواهیم شد